“Panalangin sa Pagiging Bukas Palad” still gives me goosebumps.

“Panalangin sa Pagiging Bukas Palad” still gives me goosebumps.

Originally tweeted by Frederick Calica (@icheb) on 20 October 2019.