Ang kapal ng mukha

Ang kapal ng mukha

Originally tweeted by Frederick Calica (@icheb) on 18 July 2020.